ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตผลทางการเกษตร
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
  เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง
  เจ้าหน้าที่ส่วนโยธา
  เจ้าหน้าที่ส่วนการศึกษา
  ศาสนาและวัฒนธรรม
  เจ้าหน้าที่ส่วนสวัสดิการสังคม
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ส่วนสวัสดิการสังคม
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค้นจาก web ค้นจากgoogle
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปแกรม Acrobat
Download Program
 
 

     
 
 
 สภาพการคมนาคม การจราจร
   การคมนาคมของตำบลโนนภิบาล เป็นการคมนาคมทางบกมีถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 2024  เป็นถนนสายหลักในการติดต่อและมีถนนโครงข่าย ซึ่งใช้ได้ทุกฤดูกาล แยกจากถนนหลักเข้าสู่หมู่บ้านของตำบลได้สะดวก

  การคมนาคมในเขตตำบลใช้เดินเท้า  รถจักรยาน  และรถจักรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่  ส่วนการติดต่อ  กับชุมชนอื่นนอกเขตตำบลใช้เดินเท้า  รถจักรยาน  รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์มาสู่ถนนสายหลัก เพื่อเดินทางโดยรถประจำทางไปยังอำเภอแกดำหรือเดินทาง ต่อไปยังจุดหมาย

   การบริการรถโดยสาร ประจำทางที่วิ่งผ่าน ตำบลโนนภิบาล  และจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีขนส่ง อำเภอแกดำ  ได้แก่  รถประจำทาง ที่วิ่งบน ถนนทางหลวงชนบทไปยัง จังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดใกล้เคียง  เช่น  ร้อยเอ็ด  ขอนแก่น   รวมถึงจังหวัดอื่น ๆ   ได้แก่  กรุงเทพมหานคร  นครราชสีมา    เป็นต้น  ซึ่งมีจุดรับส่งผู้โดยสารทุกวัน

  การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร   สินค้าเกษตรส่วนใหญ่จะใช้รถบรรทุกขนาดเล็ก  เพื่อการเกษตร  โดยขนส่งจากแหล่งผลิตในหมู่บ้านมาส่งที่แหล่งรับซื้อในเขตอำเภอแกดำ  และอำเภอใกล้เคียง

 
 การไฟฟ้า
      ตำบลโนนภิบาล มีไฟฟ้า เข้าถึงให้ บริการภายในตำบล ทุกหมู่บ้าน  ทั้งตำบลมี ไฟฟ้า ใช้ประมาณร้อยละ 98.65  อีกประมาณร้อยละ 1.35  เป็นบ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้  เนื่องจากไม่มีเงินชำระค่าติดตั้งและระยะทางไกล 
 
 การโทรคมนาคม

-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                     จำนวน  1    แห่ง
-  ตู้โทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้าน     จำนวน  24   แห่ง

 
 ทรัพยากร
      ในพื้นตำบลโนนภิบาล   มีทรัพยากรป่าไม้ และแหล่งน้ำตามธรรมชาติ  ดังนี้
-  ป่าไม้

      ตำบลโนนภิบาล มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ประมาณ    9  ไร่  ซึ่งมีป่าไม้มีค่าและสงวนไว้ แต่ในปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากการบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยในอดีตทำให้มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม

-  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
   แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ส่วนใหญ่เกษตรกร ใช้น้ำฝนตามธรรมชาติ ทำการเกษตร  นอกจากนี้ใช้น้ำจากลำห้วยมะเกลือ  และลำห้วยแอ่ง ช่วยในการทำนาปลูกพืชชนิดอื่นๆ อีกด้วย
-  แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
      ในตำบลโนนภิบาลส่วนใหญ่จะใช้น้ำฝน โดยจะมีโอ่งซีเมนต์เก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ทุกครัวเรือน และในบางครัวเรือนที่มีโอ่งซีเมนต์เก็บกักน้ำฝน ไม่เพียงพอ  สำหรับหารอุปโภค บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง ก็จะใช้น้ำจากถังเก็บน้ำฝนสาธารณะที่วัด  สถานีอนามัย  โรงเรียน  และใช้น้ำจากสระน้ำสาธารณะและคลอง เหมืองร่องน้ำต่างๆ
-  แหล่งน้ำธรรมชาติ

     - ลำน้ำ ลำห้วย จำนวน  2  สาย  ได้แก่ ลำห้วยมะเกลือ ลำห้วยแอ่ง

     - บึง, หนองน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน และอื่นๆ   จำนวน 10 แห่ง
    
 
 
 
     
 
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd